Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych
ul. Browarniana 23 B
30-398 Kraków
e-mail: biuro@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

STATUT FUNDACJI BADAŃ I PRAKTYK SPOŁECZNYCH

 
 
 • I. Postanowienia ogólne
  § 1.
 • 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Badań i Praktyk Społecznych” z siedzibą w Krakowie, zwana dalej "Fundacją", powołana została aktem notarialnym sporządzonym dnia 08.03.2011r. nr Rep. 705/11 przez notariusza Bognę Dembowską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy al. Beliny – Prażmowskiego 15A.
 • 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami-wersja obowiązująca od dnia 02.03.2006/ oraz postanowień niniejszego Statutu.
  § 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
  § 3.
 • 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów terytoria obcych państw.
 • 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa na terenie kraju i poza jego granicami.
 • 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 4. Realizacja zadań Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami w tym partnerami zagranicznymi.
  § 4. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, zasłużonych w działalności określonej przez cele niniejszej Fundacji.
  § 5. Fundacja posługuje się pieczęciami.
  § 6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
 • II. Cele Fundacji i ich realizacja
  • § 7.
  • 1. Celem działania Fundacji jest planowanie, prowadzenie oraz wdrażanie praktyczne wyników stosowanych badań społecznych.
  • 2. Fundacja prowadzi swoje badania i praktyki wdrożeniowe we wszystkich ważnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności poprzez:
   • a) badania i praktyki wdrożeniowe dotyczące problemów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
   • b) badania i praktyki wdrożeniowe w dziedzinie rozwiązywania konfliktów społecznych,
   • c) badania i praktyki skierowane na wyrównywanie szans i niwelowanie nierówności społecznych,
   • d) badania i praktyki na rzecz środowisk i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • e) badania i praktyki skierowane na przeciwdziałanie procesom i zjawiskom patologii społecznej,
   • f) badania i praktyki w zakresie praw człowieka, praw obywatelskich oraz równości praw kobiet i mężczyzn,
   • g) badania i praktyki na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
   • h) badania rynku pracy oraz praktyki przeciwdziałania bezrobociu i zwiększenia zatrudnienia,
   • i) badania i praktyki na rzecz rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości
   • j) badania i praktyki zmierzające do podniesienia zamożności i podwyższenia poziomu i jakości życia,
   • k) badania i praktyki w dziedzinie rozszerzania dostępu do nauki i edukacji oraz podnoszenia ich jakości,
   • l) badania i praktyki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego,
   • m) badania i praktyki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
   • n) badania i praktyki wdrożeniowe w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
  • 3. Fundacja pozyskuje środki finansowe na cele wymienione w pkt. 1 i 2 lit. od a do n.
   § 8. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  • 1. Inicjowanie, wykonywanie i finansowanie różnorodnych badań i analiz społecznych przy wykorzystaniu metod i technik socjologii, psychologii oraz statystyki, w szczególności takich jak:
   • a) wywiady indywidualne,
   • b) wywiady pogłębione,
   • c) zogniskowane wywiady grupowe ,
   • d) wywiady telefoniczne,
   • e) ankiety uliczne, pocztowe oraz internetowe,
   • f) obserwacje terenowe,
   • g) badania eksperymentalne,
   • h) testy psychologiczne,
   • i) analizy dokumentów zastanych,
   • j) analizy treści i syntezy wyników badań wykonanych przez inne podmioty.
  • 2. Fundacja wdraża wyniki stosowanych badań społecznych poprzez działania praktyczne, w szczególności takie jak:
   • a) organizowanie, prowadzenie i wspieranie kursów, szkoleń, warsztatów, treningów, zajęć rehabilitacyjnych itp.,
   • b) organizowanie, prowadzenie i wspieranie konferencji, seminariów, spotkań i dyskusji,
   • c) organizowanie i wspieranie działalności wystawienniczej jak targi, wystawy, prezentacje,
   • d) opracowywanie, wydawanie i dystrybuowanie książek, czasopism, raportów oraz innych wydawnictw zarówno w postaci tradycyjnej jak i multimedialnej,
   • e) organizowanie, prowadzenie i wspieranie społecznych kampanii promocyjnych, uświadamiających i informacyjnych,
   • f) opracowywanie, wdrażanie i wspieranie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych służących realizacji celów Fundacji,
   • g) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego inicjatywom zgodnym z celami Fundacji,
   • h) świadczenie i wspieranie usług doradczych i informacyjnych w zakresie celów Fundacji,
   • i) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów w zakresie wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej,
   • j) podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w ramach realizacji celów Fundacji.
 • III. Majątek i sposoby finansowania Fundacji
   § 9
  • 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł. (dwa tysiące złotych). Z funduszu założycielskiego przeznaczona jest kwota 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • 2. Majątek fundacji stanowić mogą w szczególności nieruchomości, rzeczy ruchome, pieniądze, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji.
  • 3. Fundusze Fundacji pochodzić mogą w szczególności ze:
   • a) spadków, zapisów i darowizn,
   • b) dotacji, dofinansowań subwencji,
   • c) zbiórek i dochodów z imprez publicznych,
   • d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
   • e) dochodów z prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej.
   • f) dochodów z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. (Zakres prowadzonej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego określony jest w „Regulaminie działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji”)
   • g) odsetek bankowych,
   • h) grantów i projektów.
   §10 Fundacja nie może:
  • 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów statutowych lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bo­cznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
  • 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów statutowych lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, (postanowienia ust 2 nie mają zastosowania do realizacji celów statutowych Fundacji na rzecz członków, członków organów, pracowników Fundacji oraz osób bliskich będących potencjalnymi beneficjentami prowadzonej działalności Fundacji).
  • 3. Wykorzystywać swojego majątku w innych celach niż na działalność statutową.
  • 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług, oraz po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób im bliskich.
   § 11
  • 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  • 2. Zarząd może odmówić przyjęcia spadku, gdy w chwili składania oświadczenia nie jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
   § 11
  • 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  • 2. Zarząd może odmówić przyjęcia spadku, gdy w chwili składania oświadczenia nie jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 • IV. Władze Fundacji
    § 12
   • 1. Władzami Fundacji są: Konwent Fundatorów, Zarząd Fundacji i Kolegium Rewizyjne.
   • 2. Konwent Fundatorów może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów i ciał doradczych Fundacji.
   • 3. Członkowie Konwentu Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za prace na rzecz Fundacji, uprawnieni są jednak do zwrotu kosztów, które ponieśli w związku z tymi pracami.
   • 4. Członkowie Zarządu Fundacji i Kolegium Rewizyjnego uprawnieni są do pobierania wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz Fundacji, oraz do zwrotu uzasadnionych kosztów.
    § 13
   • 1. Konwent Fundatorów jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
   • 2. W skład Konwentu Fundatorów wchodzi od 2 do 7 członków.
   • 3. Fundatorzy wchodzą w skład Konwentu Fundatorów i nie mogą być z niego odwołani.
   • 4. Członków pierwszego składu Konwentu powołują Fundatorzy. Kolejnych Członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub w celu rozszerzenia składu Konwentu, powołuje swą decyzją Konwent.
   • 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odwołać Członka Konwentu Fundatorów i tym samym pozbawić go członkostwa w Konwencie. Odwołanie następuje w wyniku podjęcia uchwały przez Konwent Fundatorów bezwzględną większością głosów członków tego organu.
   • 6. Członkostwo w Konwencie Fundatorów wygasa na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa, na wypadek śmierci członka Konwentu, a także na skutek okoliczności opisanych w pkt. 5.
   • 7. W razie rezygnacji, lub na wypadek śmierci Fundatora, może on wyznaczyć osobę, która zajmie jego miejsce na przysługujących mu prawach. Wskazanie tejże osoby następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Fundatora, lub w testamencie.
  • Konwent Fundatorów
    § 14
   • 1. Nie można łączyć członkostwa w Konwencie Fundatorów z funkcją członka Zarządu Fundacji, lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, jak również z członkostwem w Kolegium Rewizyjnym.
   • 2. Członkowie Konwentu mogą zostać powołani do pełnienia obowiązków w Zarządzie Fundacji, Kolegium Rewizyjnym, lub pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. W takim przypadku członkostwo w Konwencie zostaje zawieszone na czas pełnienia funkcji, lub na czas trwania stosunku pracy.
   • 3. W przypadku powołania w skład Konwentu Fundatorów osoby będącej uprzednio członkiem Zarządu, lub ustaniu okoliczności powodujących zawieszenie członkostwa w Konwencie opisanych w pkt. 1, z wyłączeniem pełnienia funkcji w Kolegium Rewizyjnym, osoba ta nie może brać udziału w posiedzeniu Konwentu dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi przez Konwent, za okres, w którym była ona członkiem Zarządu, lub była w stosunku pracy z Fundacją.
 •  
   § 15
  • 1. Konwent Fundatorów wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Konwentu oraz jego Zastępcę.
  • 2. Przewodniczący Konwentu kieruje pracami Konwentu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Konwentu.
   § 16
  • 1. Konwent Fundatorów zbiera się przynajmniej raz w roku.
  • 2. Konwent Fundatorów zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.
  • 3. Konwent Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Konwentu.
  • 4. W posiedzeniach Konwentu Fundatorów biorą udział z urzędu członkowie Zarządu Fundacji.
  • 5. Z posiedzeń Konwentu sporządza się protokoły.
   § 17
  • Do zadań Konwentu Fundatorów należy w szczególności:
  • 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
  • 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
  • 3. Podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Rewizyjnego, innych organów Fundacji, czy ciał doradczych.
  • 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań w tym bilansu, oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu Zarządowi absolutorium.
  • 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  • 6. Powoływanie i likwidacja Kolegium Rewizyjnego.
  • 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  • 8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  • 9. Podejmowanie decyzji o nabyciu, lub zbyciu majątku nieruchomego.
  • 10. Zatwierdzanie regulaminów działania Fundacji.
  • 11. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu i uchwalanie tych zmian.
  • 12. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją, oraz o likwidacji Fundacji.
  • 13. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Statut.
   § 18
  • 1. Konwent Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do żądania od Zarządu Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, w tym ksiąg rachunkowych, a także kontrolowania faktycznego stanu majątku Fundacji.
  • 2. Tryb działania Konwentu i dalsze jego kompetencje reguluje regulamin Konwentu uchwalony przez jego członków zwykłą większością głosów.
 • Zarząd Fundacji
   § 19
  • 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, powoływanych przez Konwent na czteroletnią kadencję.
  • 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  • 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  • 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
   • a) na skutek upływu kadencji,
   • b) na skutek złożenia pisemnej rezygnacji,
   • c) na skutek śmierci,
   • d) w wyniku odwołania na skutek okoliczności opisanych w pkt. 4 lit.a i b niniejszego paragrafu.
  • 5. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Konwent, gdy:
   • a) złoży pisemną rezygnację z pracy w Zarządzie,
   • b) nie realizuje celów Fundacji, działa na jej szkodę, lub narusza przepisy prawa.
   § 20
  • 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.
  • 2. Punkt poprzedzający ma zastosowanie odpowiednio, gdy w skład Zarządu wchodzą dwie, trzy lub większa liczba osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie funkcje pełni jego Prezes.
   § 21 Do Zarządu Fundacji należy realizowanie zadań Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Konwentu Fundatorów i Kolegium Rewizyjnego. Zarząd w szczególności:
  • 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  • 2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
  • 3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
  • 4. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
  • 5. Podejmuje decyzje o podjęciu działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz ustala zakres tej działalności.
  • 6. Uchwala regulaminy działania Fundacji.
  • 7. Ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania w Fundacji.
  • 8. Powołuje i odwołuje pełnomocników, oraz udziela pełnomocnictw.
  • 9. Powołuje i odwołuje kierowników biura oraz komórek i zakładów Fundacji.
  • 10. Występuje z wnioskami do Konwentu Fundatorów w sprawie zmiany Statutu, połączenia Fundacji z inną fundacją, oraz likwidacji Fundacji.
   § 22
  • 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
  • 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym uchwały są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu brała udział, co najmniej połowa składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.
  • 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
   § 23
  • 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, w przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jedną osobę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
  • 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w ramach zwykłego zarządu może składać jeden członek Zarządu, lub upoważniony pełnomocnik powołany przez Zarząd.
   24
  • 1. Tryb działania Zarządu i niewymienione w niniejszym statucie jego kompetencje zawiera regulamin działania Zarządu.
  • 2. Regulamin uchwala Zarząd i przedkłada Konwentowi Fundatorów do zatwierdzenia.
 • V. Kolegium Rewizyjne
   § 25
  • 1. Konwent Fundatorów może powołać lub zlikwidować Kolegium Rewizyjne.
  • 2. Kolegium Rewizyjne może zostać powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji.
  • 3. Kolegium Rewizyjne składa się z 2 do 7 osób powoływanych przez Konwent Fundatorów na czteroletnią kadencję.
  • 4. Członkostwo w Kolegium Rewizyjnym wygasa:
   • a) na skutek upływu kadencji Kolegium,
   • b) na skutek śmierci,
   • c) odwołania przez Kolegium Fundatorów,
   • d) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
   • e) na skutek okoliczności opisanych w § 26 pkt.1 i 2.
   § 26 Członkowie Kolegium Rewizyjnego:
  • 1. Nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej.
  • 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  • 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
   § 27
  • 1. Kolegium Rewizyjne zbiera się na posiedzeniu, co najmniej raz w roku.
  • 2. Decyzje i ustalenia Kolegium Rewizyjnego podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego składu.
   § 28 Do kompetencji Kolegium Rewizyjnego należy w szczególności:
  • 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  • 2. Przedstawianie Kolegium Fundatorów i Zarządowi zaleceń i uwag dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji.
  • 3. Składanie sprawozdania i formułowanie wniosków dotyczących udzielania absolutorium Zarządowi, przez Kolegium Fundatorów.
   § 29 Kolegium Rewizyjne w celu sprawowania swoich funkcji kontrolnych jest uprawnione do:
  • 1. Żądania od Zarządu wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
  • 2. Żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych, lub ustnych wyjaśnień.
   § 30
  • 1. Tryb działania Kolegium Rewizyjnego i niewymienione w niniejszym statucie jego kompetencje zawiera regulamin działania Kolegium.
  • 2. Regulamin uchwala Zarząd i przedkłada Konwentowi fundatorów do zatwierdzenia.
 • VI. Działalność gospodarcza
   § 31
  • 1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą.
  • 2. Przychody uzyskane w wyniku działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wy­łącznie na realizację celów Fundacji oraz na rozwój działalności Fundacji zgodnie z jej ce­lami.
 • VII. Postanowienia końcowe
  • Zmiana statutu
    § 32 Zmian niniejszego statutu dokonuje Konwent Fundatorów bezwzględną większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków Konwentu.
  • Połączenie z inną Fundacją
    § 33
   • 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla bardziej efektywnego realizowania określonych w niniejszym Statucie celów.
   • 2. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją, podejmuje Konwent bezwzględną większością głosów pełnego składu Konwentu i za zgodą Zarządu Fundacji.
   • 3. Zgoda Zarządu jest decyzją w formie uchwały, podjętą przez Zarząd jednomyślnie.
  • Likwidacja Fundacji
    § 34
   • 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów i Zarząd, jednomyślnymi uchwałami, wyznaczając jednocześnie likwidatora.
   • 2. Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji majątek, będzie przekazany instytucji o zbliżonych celach.

 • >