Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 31-057 Kraków ul. Kupa 2/4
tel: 12 4292963
e-mail: biuro@fundacjabips.org
Klub Srebrnych Krajoznawców
e-mail: ksk@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Nasze działania

STAŁY PROJEKT SZKOLEŃ I KONSULTACJI DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ IT.

Rozwój technologii cyfrowych jaki miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach przyniósł rozwiązania radykalnie poprawiające jakość życia osób z dysfunkcją wzroku. W szczególności dotyczyto zastosowania urządzeń mobilnych jak smartfony i tablety w roli sprzętu rehabilitacyjnego i narzędzi technologii dostępowych.

Fundacja BiPS od początku swego istnienia prowadzi stały program szkoleń i konsultacji dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie obsługi takich urządzeń przez osoby niewidome lub słabo widzące.

Fundacja zatrudnia własnych specjalistów w zakresie tyfloinformatyki, co zapewnia ciągłość projektu. Jednakże zakres oferowanych w danym okresie szkoleń i warsztatów jest zależny od pozyskanych środków zewnętrznych.

Kontakt w sprawie szkoleń i konsultacji dla osób z dysfunkcją wzroku:

e-mail: biuro@fundacjabips.org
telefon: 12 429 29 63, 607 262 950

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ BiPS

  • Projekt badawczy „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”
  • Szeroko zakrojone badanie postaw i opiniiosób niepełnosprawnych z terenu Małopolski stanowiące część większego projektu monitorującego poziom wdrożenia przez instytucje samorządowe Konwencji ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Źródło finansowania:: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
  • Projekt „Dotyk Teatru – udostępnienie sztuk teatralnych osobom niewidomym”
  • Projekt zrealizowany w ramach Programu „Mecenat Małopolski”Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego
  • Projekt badawczy „Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014”
  • Badanie zrealizowano ze środków Programu „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Projekt „Wsparcie w dostępie do mediów elektronicznych dla niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży”
  • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU, w ramach Programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

>