Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych
ul. Browarniana 23 B
30-398 Kraków
e-mail: biuro@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Nasze działania

PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Począwszy od roku 2021 Fundacja BiPS planuje znaczące rozszerzenie swych działań w zakresie ochrony szeroko rozumianego środowiska naturalnego. W zależności od możliwości finansowych planowanych jest kilka projektów skoncentrowanych na poprawie różnorodności biologicznej terenów podmiejskich Krakowa.

Projekt „Żywe Ogrody”

Projekt zakłada podjęcie szeregu różnych działań i praktyk, których celem jest zwiększenie różnorodności biologicznej ogrodów przydomowych na terenach podmiejskich Krakowa.

Projekt został zainicjowany przez akcję edukacyjną „Ptasi Ogród” przeprowadzoną na terenie osiedla Tyniec w dniu 7 marca 2021. Akcja polegała na rozdaniu mieszkańcom Tyńca 50 budek lęgowych dla ptaków oraz materiałów informacyjnych o sposobie zawieszania budek, ich właściwego rozmieszczenia, konserwacji i czyszczenia. Zainteresowanie mieszkańców znacznie przekroczyło możliwości Fundacji w zakresie dostarczenia budek. Akcja „Ptasi Ogród będzie kontynuowana jesienią. Osoby, które otrzymały budki mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym nadsyłając do Fundacji zdjęcia dokumentujące ich zasiedlenie przez ptaki.

Ptasi ogród Ptasi ogród Ptasi ogród Ptasi ogród

STAŁY PROJEKT SZKOLEŃ I KONSULTACJI DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ IT.

Rozwój technologii cyfrowych jaki miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach przyniósł rozwiązania radykalnie poprawiające jakość życia osób z dysfunkcją wzroku. W szczególności dotyczyto zastosowania urządzeń mobilnych jak smartfony i tablety w roli sprzętu rehabilitacyjnego i narzędzi technologii dostępowych.

Fundacja BiPS od początku swego istnienia prowadzi stały program szkoleń i konsultacji dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie obsługi takich urządzeń przez osoby niewidome lub słabo widzące.

Fundacja zatrudnia własnych specjalistów w zakresie tyfloinformatyki, co zapewnia ciągłość projektu. Jednakże zakres oferowanych w danym okresie szkoleń i warsztatów jest zależny od pozyskanych środków zewnętrznych.

Kontakt w sprawie szkoleń i konsultacji dla osób z dysfunkcją wzroku:

e-mail: biuro@fundacjabips.org

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ BiPS

  • Projekt badawczy „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”
  • Szeroko zakrojone badanie postaw i opiniiosób niepełnosprawnych z terenu Małopolski stanowiące część większego projektu monitorującego poziom wdrożenia przez instytucje samorządowe Konwencji ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Źródło finansowania:: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
  • Projekt „Dotyk Teatru – udostępnienie sztuk teatralnych osobom niewidomym”
  • Projekt zrealizowany w ramach Programu „Mecenat Małopolski”Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego
  • Projekt badawczy „Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014”
  • Badanie zrealizowano ze środków Programu „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Projekt „Wsparcie w dostępie do mediów elektronicznych dla niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży”
  • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU, w ramach Programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

>