Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 31-057 Kraków ul. Kupa 2/4
tel: 12 4292963
e-mail: biuro@fundacjabips.org
Klub Srebrnych Krajoznawców
e-mail: ksk@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Działania praktyczne Fundacji BiPS

W pierwszych latach istnienia działalność praktyczna naszej Fundacji koncentruje się szczególnie wokół problemów dwu defaworyzowanych grup społecznych. Są to osoby niewidome oraz osoby starsze.

W ostatnim dwudziestoleciu, dzięki postępowi w rozwoju technologii cyfrowych w jakości życia osób niewidomych dokonała się głęboka rewolucja. Rewolucja ta trwa nadal i jest ściśle związana z rozwojem urządzeń z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła odnieść korzyści z możliwości, jakie stwarza współczesna technologia musi nadążać za jej szybkimi zmianami. Fundacja BiPS realizuje od 2012 roku stały program wsparcia dla osób niewidomych w korzystaniu z najnowocześniejszych urządzeń techniki IT. Program obejmuje konsultacje, warsztaty, szkolenia oraz inne formy praktycznych działań, których celem jest popularyzacja w środowisku osób niewidomych możliwości stwarzanych przez technologie cyfrowe. Więcej o naszych projektach dla osób niewidomych zobacz tutaj:

Drugim środowiskiem, do którego szczególnie kierujemy nasze działania wspierające, są osoby w wieku senioralnym. W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce szereg pogłębionych badań socjologicznych wskazujących na zagrożenie wykluczeniem społecznym tej, coraz liczniejszej części społeczeństwa. Wykluczenie to ma często formę samo wykluczenia, które przejawia się brakiem aktywności i zaangażowania społecznego osób starszych. Badacze podkreślają też, że wykluczeniu społecznemu seniorów towarzyszy jeszcze silniejsze zjawisko wykluczenia cyfrowego polegające na bardzo nikłym korzystaniu przez osoby w wieku 60+ z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, co dodatkowo izoluje seniorów od głównego nurtu współczesnego życia. Począwszy od roku 2013 rozpoczęliśmy wdrażanie stałego programu w ramach którego podejmiemy różnorodne działania zmierzające do poprawy jakości życia osób starszych. Więcej o naszych działaniach pro-senioralnych zobacz tutaj:


>